plan

เกี่ยวกับเรา


    มหาวิทยาลัยสยาม  เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกของประเทศไทย โดยปี  พ.ศ. 2508 ท่านผู้ก่อตั้ง ดร.ณรงค์  มงคลวนิช ได้มีดำริให้เปิดสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นและได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ “วิทยาลัยเทคนิคสยาม” ในปี พ.ศ. 2516 ต่อมาในปี พ.ศ. 2529  ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ปรับสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยสยาม” ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสยามเป็นมหาวิทยาลัยสยามเอกชนที่ได้รับรองวิทยฐานะสถาบันให้จัดการเรียนการสอนได้ในทุกระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ภายใต้สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

   มหาวิทยาลัยสยาม จัดตั้งขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลที่สนองตอบต่อความต้องการของสังคม ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ โดยได้กำหนดปรัชญา หรือ ความเชื่อสูงสุดของมหาวิทยาลัยว่า “ปญฺญา นรานํ รตฺนํ” ซึ่งมีความหมายว่า  “ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน”  

   ภายใต้ปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะเชิงวิชาชีพ กอปรด้วย คุณธรรม  จริยธรรม มหาวิทยาลัยฯ ได้ผลิตบัณฑิตไปรับใช้สังคมมากกว่า 81,650 คน จากคณะและสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  และปริญญาเอก จำนวนทั้งสิ้นกว่า 52 หลักสูตร ใน 13 คณะวิชา ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยศิลปการแสดง วิทยาลัยนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัย

“ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน”

 “Wisdom is an invaluable asset of mankind”

“มหาวิทยาลัยสยามมุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นผู้ใช้ปัญญา

ในการดำรงชีวิตมีความพร้อมเข้าสู่โลกของการทำงานในบริบทโลกาภิวัฒน์”

มหาวิทยาสยาม เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศและภูมิภาค

โดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ตลอดจนความเป็นนานาชาติ

จัดการศึกษาอย่างตรงประเด็น เพื่อเตรียมตัวสู่อาชีพ ในบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันด้วยการยอมรับ และเคารพในความแตกต่าง

“ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ คู่วิสัยทัศน์สากล”

 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
3. เผยแพร่และให้บริการวิชาการแก่ชุมชน รวมทั้งจัดกิจกรรมและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ตามความเหมาะสม
4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งยอมรับในความหลากหลายของวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยสยาม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาโดยเน้นนวัตกรรมเทคโนโลยี และความร่วมมือกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้  มีทัศนคติและสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกแห่งการทำงานในบริบทของโลกาภิวัฒน์  มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเข้าใจและยอมรับ สามารถพัฒนางานที่รับผิดชอบในบริบทของความหลากหลายของวัฒนธรรม มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการดำเนินการดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

  มหาวิทยาลัยสยามได้กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการผลิตบัณฑิตดังนี้ คือ

  1. เป็นผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  2. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถครองตนในสังคมได้อย่างเหมาะสม
  3. สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ เพื่อนำไปประยุกต์แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้
  4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
  5. ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งยอมรับในความหลากหลายของวัฒนธรรม
  6. สามารถใช้ภาษาที่เป็นสากลอย่างน้อย 1 ภาษา
  7. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  8. มีวินัยและมีค่านิยมที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิต

 

You are here: Home เกี่ยวกับเรา